Asetus rakennusten paloturvallisuudesta: Osastoivat ovet ja poistumisovet

Vuoden 2018 alussa voimaan tullut asetus rakennusten paloturvallisuudesta päivittää oviympäristöjä koskevia vaatimuksia. Tähän on koottu osastoiviin oviin ja poistumisoviin liittyvät keskeiset määräykset sekä asetuksen mukaiset tuotteet oviympäristöihin.

Osastoivan oven on sulkeuduttava ja salpauduttava itsestään

Uuden asetuksen mukaan osastoivan oven on oltava itsestään sulkeutuva ja salpautuva. Ainoana poikkeuksena ovat alle 56 metriä korkeiden rakennusten asuinhuoneistojen kerrostaso-ovet, joihin ei vaadita ovensuljinta tai itsestään salpautumista. Kerrostaso-ovi on porraskäytävästä asuntoon tai muuhun tilaan vievä ovi.

Jos osastoivaa ovea, jossa tulisi olla ovensuljin, pidetään normaalikäytössä auki, on siinä oltava laite, joka sulkee oven palon sattuessa. Majoitustilojen osastoivat ovet on varustettava sulkimella.

Osastoivan oven määritelmä perustuu sen palonkestävyysaikaan: Sen on oltava vähintään puolet osastoivalta rakennusosalta vaaditusta palonkestävyysajasta.

Poistumisovien tulee olla helposti avattavia

Asetus määrää, että rakennuksesta on voitava poistua turvallisesti tulipalossa. Poistumisaika rakennuksesta ei saisi olla liian pitkä: Siksi rakennuksessa on oltava riittävästi helppokulkuisia, tarpeeksi väljiä ja sopivasti sijoitettuja uloskäytäviä. Uloskäytävän on johdettava palon sattuessa turvalliselle paikalle tai ulos maan pinnalle.

Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien tulee olla hätätilanteessa helposti avattavissa. Ovien on avauduttava poistumissuuntaan, jos kyseessä on asunnon kerrostaso-ovi tai oven kautta poistuvien henkilöiden määrä on yli 60.

Poistumiseen käytettäviä ovia ovat ovet, joiden kautta on pääsy ulos, ovet jotka johtavat uloskäytävään, palosulkuun tai uloskäytävään johtavaan sisäiseen käytävään, sekä uloskäytävässä olevat ovet.

Mitä uutta asetus toi?

Uutta on se, että yli 56 metriä korkeiden rakennusten asuinhuoneistojen kerrostaso-ovien tulee nykyään olla itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia – alle 56-metristen rakennusten asuinhuoneistojen kerrostaso-ovien ei edellytetä olevan itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia. Osastoivia ovia ovat esimerkiksi huoneistojen ovet (kerrostaso-ovi) ja muut porraskäytävään avautuvat ovet.

Asuinhuoneistojen kerrostaso-ovet olivat ennen uutta asetusta poikkeuksia paloturvallisuussäädöksissä: Niiden ei tarvinnut olla itsestään sulkeutuvia, vaikka sitä on vaadittu muun tyyppisten rakennusten osastoivilta ovilta. Uusissa määräyksissä poikkeus säilyy alle 56-metristen rakennusten asuinhuoneistojen kerrostaso-ovissa.

Asetuksen mukana tullut perustelumuistio linjaa suurehkojen kokoontumis- ja liiketilojen poistumiseen käytettävien ovien turvallisuustasoa ottamalla kantaa henkilömäärään.

Yli 60 hengen kokoontumis- ja liiketiloissa uloskäytävään johtavissa ovissa ja uloskäytävän ovissa lukkolaitteen suositellaan avautuvan painikkeella tai työntölevyllä (ns. poistumisreittiheloitus). Toisin sanoen, kyseisten lukkolaitteiden tulisi suosituksen mukaan olla standardin SFS-EN 179 mukaisia.

Yli 800 hengen kokoontumis- ja liiketiloissa puolestaan vastaavien ovien suositellaan avautuvan puomilla (ns. paniikkiheloitus). Toisin sanoen, kyseisten lukkolaitteiden tulisi suosituksen mukaan olla standardin SFS-EN 1125 mukaisia.

Paloturvallisuusasetuksen mukaiset tuotteet oviympäristöön

 

  • Osastoivissa ovissa on käytettävä ovensulkimia, jotka sulkevat ovet ja lukkorunkoja, jotka salpaavat oven. Jos osastoivia ovia, joihin vaaditaan ovensulkimia, halutaan pitää auki normaalikäytössä, tulee ne varustaa sähkömekaanisilla palonsulkujärjestelmillä.
  • Osastoivissa ovissa käytettävien tuotteiden kelpoisuus voidaan osoittaa voimassa olevalla kansallisella hyväksynnällä tai CE-merkinnällä. Tällä hetkellä uusien tyyppihyväksyntöjen myöntäminen ei ole mahdollista, joten ennen harmonisoitujen tuotestandardien valmistumista,on tukeuduttava vapaaehtoisiin sertifkaatteihin. Näiden taso vastaa vuodenvaihteessa kumoutunutta tyyppihyväksyntäasetusta.
  • Hätäpoistumiseen tarkoitetun painikkeen tulisi olla EN179-hyväksytty ja paniikkipoistumiseen tarkoitetun puomin tulisi olla EN1125-hyväksytty. Molemmat ratkaisut sisältävät lukkorungon.

Miksi on tärkeää, että osastoiva ovi sulkeutuu itsestään?

Osastoivien ovien on tärkeää olla kiinni palon aikana, koska muuten vaaralliset palokaasut pääsevät leviämään rakennuksen muihin osiin. Palotilanteessa rakennuksesta pois pyrkivät ihmiset unohtavat usein inhimillisistä syistä sulkea oven takanansa. Ovensuljin pitää huolen siitä, että ovi sulkeutuu itsestään.

Palonsulkujärjestelmä puolestaan sulkee automaattisesti oven, jota halutaan pitää auki normaalikäytössä. Salpautuminen pitää huolen siitä, että ovi pysyy kiinni palon aiheuttamasta paineesta huolimatta.

Korkeissa asuinrakennuksissa on erityisen tärkeä olla itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia ovia, koska niissä savunhallinta ja pelastustyöt ovat haastavampia kuin matalissa rakennuksissa.

Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Uusi asetus korvasi E1:n

  • Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta korvaa edellisen rakennusmääräyskokoelman E1 (RakMK E1).
  • Asetus astui voimaan 1.1.2018.
  • Asetuksen tueksi ilmestyi perustelumuistio, jonka tarkoituksena on auttaa pykälien soveltamisessa.