Vastuullinen yrityskansalaisuus toiminnan lähtökohtana

/global/scaled/2126x926x0x177x1000x435/Abloy-AbloyFI-yritys-ABLOY_imagokuva_tuulivoimala_RGB.jpg

Abloy sitoutuu kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan yhdessä emoyhtiönsä ASSA ABLOYn kanssa. Kestävän kehityksen tavoitteet, vastuut ja työkalut on määritelty ASSA ABLOY -konsernitasolla.

Abloyn päämääränä on olla vastuullinen yrityskansalainen, joka huolehtii hyvin henkilöstöstään, ympäristöstään ja yritystoiminnan jatkuvuudesta.

Abloyn tavoitteena on olla oikeudenmukainen ja reilu työnantaja, joka huomioi työntekijöidensä yksilölliset elämäntilanteet. Kaikki työntekijät käyvät läpi perehtymisohjelman, joka käsittää myös yrityksen eettiset ohjeet.

Henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisista työtavoista huolehtii työterveyshuolto yhdessä työturvallisuusorganisaation kanssa. Tavoitteena kaikilla tehtailla on nolla tapaturmaa. Vuosittain tarkasteltavan tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on edistää kummankin sukupuolen tasapuolisia mahdollisuuksia uralla etenemiseen.

Tuotteiden kehityksessä ja valmistuksessa pyritään tiukat laatukriteerit täyttävään lopputulokseen mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin vähentämällä kemikaalien, energian ja materiaalien kulutusta. Kunkin tehtaan päästöjä seurataan vuosittaisilla EKO-taseilla.

Edelläkävijä teollisuuden laatu- ja ympäristöjärjestelmien kehittämisessä

Abloylla on ollut 1980-luvulta saakka SFS-EN ISO 9001:n mukaan sertifioitu laatujärjestelmä ja 1990-luvulta saakka SFS-EN ISO 14001:n mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Vuonna 2009 myös Abloyn työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä sertifioitiin OHSAS 18001 -standardin mukaan.

Sertifikaatti kattaa yrityksen toiminnot kunkin liiketoimintayksikön tuotekehityksestä ja tuotannosta markkinointiin ja myyntiin.

Kaatopaikkajäte nolla - Carbon Trust -sertifikaatti 

Vuoden 2015 lopussa Joensuun tehdas sai kaatopaikkajätteen määrän vähenemään nollaan jätteiden lajittelun avulla. Ohessa Carbon Trust -sertifikaatti

Kaatopaikkajätteen vähentämiseen ja kierrätysmahdollisuuksiin kiinnitetään huomiota jo materiaalien hankinnassa, ja toimittajien kanssa on sovittu muun muassa siirtopakkauksien uudelleen käytöstä. Pakkausten hyödyntäminen kuuluu osaksi Abloyn toimittaja-arviointia.

Tehtaalla syntyvä jäte pyritään saamaan uudelleen käytettäväksi tuotteiden valmistuksessa.

Abloy Oy kuuluu Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon.

Abloyn johto toimii hyvän liiketavan periaatteiden mukaan. Emme hyväksy korruptiota. Seuranta ja raportointi on olennainen osa toimintaamme kestävän kehityksen eteen.

Vaadimme myös aliurakoitsijoiltamme ja alihankkijoiltamme eettisten sääntöjemme mukaista toimintaa ja suoritamme tarkastuksia tarvittaessa.

Ympäristöpolitiikka

Abloy haluaa turvata hyvän elämän myös tuleville sukupolville ja sitoutuu kestävään kehitykseen kaikessa toiminnassaan.

Ympäristömyötäisen toiminnan painopistealueet ovat

  • energiatehokkuus
  • jätteen määrän ja vaarallisuuden vähentäminen
  • vedenkäytön tehokkuus
  • kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Tuotteiden merkittäville ympäristönäkohdille toteutetaan jatkuvan parantamisen menettelyä. Abloy sitoutuu noudattamaan kaikkia lakisääteisiä ja muita viranomaisten asettamia vaatimuksia.